Mjesne zajednice

Mjesne zajednice
Na području Općine osnivaju se mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće odlukom.Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manje naseljenih mjesta ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove naselja čini prostornu i urbanu cijelinu.

Inicijativu, odnosno prijedlog za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani i njihove organizacije i udruženja sa područja naseljenog mjesta na kojem imaju prebivalište odnosno sjedište, Općisnki načelnik i Općinsko vijeće putem svojih vijećnika. Ako građani  podnose prijedlog odnosno inicijativu, svojim potpisom mora ga podržati najmanje deset posto (10%) birača upisanih u centralni birački spisak sa područja za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice. Osim podataka o podmosiocu inicijative ili predlagaču za osnivanje mjesne zajednice, prijedlog sadrži podatke o:
– nazivu i sjedištu mjesne zajednice,
– područje naseljenog mejsta za koje se traći osnivanje mjesne zajednice, i
– obrazložen razlog podnošenja prijedloga odnosno inicijative.
Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesne zajednice dostavlja se Općisnkom vijeću, ako ono nije predlagač, i nacrt statuta mjesne zajednice. Ako Općinsko vijeće prihvati inicijativu, odnosno prijedlog, zadužit će nadležnu službu Općine da pripremi prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice.
Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica. Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajendica koji vodi nadležna služba Općine. Mjesna zajednica ima Statut. Statutom mjesne zajednice utvrđuju se; poslovi i organizacija mjesne zajednice, organi mjesne zajednice, radna tijela, način njihovog rada i odlučivanja, javnost rada i informisanja, saradnja sa općinskim i drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.
Organi mjesne zajednice su:
1. savjet mjesne zajednice,
2. predsjednik mjesne zajednice.
Organi mjesne zajednice imaju ovlaštenja i odgovornosti utvrđene Statutom mjesne zajednice. Organih mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, Općine i instutucija koje vrše javna ovlaštenja.
Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice. Prije donošenja odluke iz svoje nadležnosti, savjet mjesne zajednice je dužan konsultovati zbor građana mjesne zajednice o pitanjima utvrđenim stututom mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Članovi savjeta mjesne zajednice biraju se neposredno na zboru, odnosno, tajnim glasanjem na način i po postupku utvrđenim odlukom Općinskog vijeća. Mjesni zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutna jedna desetina građana. Rezultate izbora za članove Savjeta mjesne zajednice potvrđuje Općinsko vijeće. Izbori za članove savjeta mjesne zajednice održavaju se u pravilu istovremeno u svim mjesnim zajednicama, u roku od 3 (tri) do 6 (šest) mjeseci nakon održanih lokalnih izbora. Mandat članova savjeta mjesne zajednice traje četiri godine. Savjet mjesnih zajednica za svoj rad odgovora Općisnkom vijeću i u tom cilju obavezno mu podnosi godišnji izvještaj o svom radu.
Kandidat sa liste za izbor članova Savjeta mjesne zajednice sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik mjesne zajednice i po funkciji je predsjednik Savjeta  mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice iz svog sastava bira većinom glasova svih članova zamjenika predsjednika Savjeta mjesne zajednice. Predsjdenik mjesne zajednice i član Savjeta može biti opozvan po postupku i na način utvrđen Statutom mjesne zajednice. Funkcije predsjednika i članova Savjeta mjesne zajednice su počasne. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice odgovora za svoj rad građanima i Savjetu mjesne zajednice. Zbor građana saziva se za dio područja mjesne zajednice koji čini određenu cjelinu (naselje, di naselja, stambeni bloki slično), a što se određuje Statutom mjesne zajednice. Zbor građana vodi predsjednik Savjeta mjesne zajednice ili njegov zamjenik.
Pregled registrovanih mjesnih zajednica na području Općine Busovača
 R.B. Naziv MZ
Naseljena mjesta
Predsjednik MZ Adresa Telefon Napomena
 1. MZ Putiš  Putiš, Jelinak, Grablje Nezir Bulut
Jelinak bb 062/288-931
 2. MZ Merdani
Meradni, Katići Izudin Neslanović
Merdani bb 063/707-016
 3. MZ Kaonik
Kaonik, Granice, Strane, Lončari, Podjele, Skradno (dio) Josip Marić
Podjele bb 063/992-898
 4. MZ Bare
Jazvine, Bare Marko Šantić
 Bare bb 063/156-824
 5. MZ Hrasno
Hrasno, Donja Rovna Boro Vujica
Hrasno bb 063/004-657
 6. MZ Gornja Rovna
Gornja Rovna, Kovačevac Elvir Pezić G. Rovna bb 061/306-206
 7. MZ Buselji
Buselji Anđelko Tomičić
Buselji bb 063/338-840
8. MZ “Ivančica”
Ravan, Kupres Zoran Smoljo
Kupres bb 063/811-909
 9. MZ Carica
Carica Vinko Batinić
Carica bb 063/486-347
 10. MZ Kula – Skradno
Kula, Skradno (dio) Miroslav Relota
Kula bb 063/469-749
 11. MZ Luka
Naselje Luka Milenko Kokić Luka bb 063/823-028
 12. MZ Busovača I
dio n.m. Busovača Drago Milinović
Tisovačka bb 063/426-915
 13. MZ Busovača II
dio.n.m. Busovača Marko Sučić
N.Š. Zrinski bb 063/999-221
 14. GMZ Busovača
dio n.m. Busovača Ivica Tomičić Branitelja domovine  063/364-532
 15. MZ Solakovići
Solakovići Vjekoslav Šušnja Solakovići bb 063/333-495
 16. MZ Polje
Polje, Prosje Josip Pleić
Polje bb 063/364-719
 17. MZ Kaćuni
Kaćuni, Podstijena, Bukovci, Nezirovići, Milavice, Krvavčići, Mehurići Enes Mekić
Silos bb 061/182-998
 18. MZ Lugovi
Zarače, Dolac, Turići, Dobraljevo, Hozanovići, Mihaljevići, Stubica, Šudine, Javor, Podbare Edin Hajdarević Mihaljevići bb 062/448-607
 19. MZ Gusti Grab
Gusti Grab, Oselište Slavko Batista
Gusti Grab bb 063/481-508
 20. MZ Juričeve Bare  Naselje Juričeve Bare Mirza Kurtović
Juričive Bare bb 063/525-938
 21. MZ Krčevine-Kula Krčevine, dio n.m. Kula Marko Milić Krčevine bb 063/879-031
 22. MZ Bukovci  Bukovci Ušmer Karaula Bukovci bb 061/787-719