Načelnik

Asim Mekić

Biografija
Rođen je 14.09.1959. godine u naseljenom mjestu Mehurići, općina Busovača. Završio je Srednju tehničku školu nakon čega upisuje Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici. Po završetku studija stječe zvanje diplomiranog inženjera mašinstva, ali i profesora mašinstva i stručnih predmeta iz oblasti mašinstva.

Prije rata bio je uposlen u Tvornici za proizvodnju vatrostalnog materijala „Vatrostalna“ Busovača. Bio je pripadnik Teritorijalne odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine do izbora za predsjednika Ratnog predsjedništva Općine Busovača. Za vrijeme rata i neposredno poslije obnašao je dužnost predsjednika Ratnog predsjedništva općine Busovača, nakon čega je bio ministar u Vladi Srednjobosanskog kantona u dva mandata, te kantonalni, a poslije i federalni zastupnik – delegat u Domu naroda, te ponovo načelnik Općine Busovača od 2008. godine do sada. Član je SDA BiH, te dugogodišnji predsjednik Općinske organizacije SDA Busovača. Trenutno je predsjednik Kantonalne organizacije SDA Srednjobosanskog kantona, član Glavnog odbora i Predsjedništva SDA BiH.

Nadležnosti općinskog načelnika

Nosilac izvršne vlasti u okviru prava i dužnosti općine je Općinski načelnik. Općinskog načelnika biraju građani općine neposrednim glasanjem. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine obavlja poslove koji se odnose na:

• predstavlja i zastupa Općinu,
• podnosi prijedlog budžeta Općine,
• odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,
• obnaša upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i poduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,
• donosi akte iz svoje mjerodavnosti,
• predlaže Općinskom vijeću odluke i druge akte,
• osigurava izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
• provodi politiku Općine u skladu s odlukama Općinskog vijeća,
• izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,
• utvrđuje ustrojstvo službi za upravu i drugih službi Općine,
• donosi Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu općinskih službi,
• realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu s odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
• podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,
• odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,
• brine se o zakonitom i pravodobnom obnašanju poslova iz mjerodavnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguranje njihovog učinkovitijeg rada,
• sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, Statutu Općine i odluci Općinskog vijeća,
• brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,
• obnaša i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i Statutom Općine.